}

Chủ tịch vinai- doanh nhân vàng tiên phong đổi mới sáng tạo 2018