}

Vinai nhận bằng khen của bộ

 

https://baomoi.com/bieu-duong-cac-dien-hinh-tieu-bieu-trong-cong-tac-bao-ve-quyen-tre-em/c/28629278.epi