Với những đóng góp trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tại diễn đàn Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Hà Nội, chủ tịch Vinai vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nhân vàng tiên phong đổi mới sáng tạo.

Danh hiệu doanh nhân vàng tiên phong thời kỳ đổi mới sáng tạo
Danh hiệu doanh nhân vàng tiên phong thời kỳ đổi mới sáng tạo
Chủ tịch Vinai nhận danh hiệu doanh nhân vàng tiên phong thời kỳ đổi mới sáng tạo
Chủ tịch Vinai nhận danh hiệu doanh nhân vàng tiên phong thời kỳ đổi mới sáng tạo